Regulamin serwisu internetowego SprawdzGeny.pl

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z zasobów Serwisu SprawdzGeny.pl dostępnego pod adresem www.sprawdzgeny.pl.

2. Serwis SprawdzGeny.pl działa na podstawie przepisów prawa polskiego, a w szczególności na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 jt. z późn. zm.).

3. Właścicielem Serwisu SprawdzGeny.pl jest NDI Group Natalia Kostusiak z siedzibą w Komornikach, 62-052, ul. Stawna 29F, NIP: 9720982409.

4. Wszystkie opublikowane na stronie materiały, cenniki, dodatkowe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

5. Materiały na temat zabiegów publikowane na portalu nie mogą być wykorzystywane zamiast informacji lub porad udzielonych przez lekarzy lub wyspecjalizowany personel medyczny.

6. Publikowane w Serwisie artykuły mają jedynie charakter informacyjny, a podjęcie jakichkolwiek decyzji, kroków lub metod leczenia następuje na podstawie indywidualnych działań i na własne ryzyko użytkownik.

7. Korzystanie z zasobów Serwisu SprawdzGeny.pl jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zobowiązaniem do jego przestrzegania.

§2. Definicje

1. Usługodawca - NDI Group Natalia Kostusiak z siedzibą w Komornikach, 62-052, ul. Stawna 29F, NIP: 9720982409, zwany również „Administratorem Danych”.

2. Regulamin - zbiór przepisów określających zasady funkcjonowania i korzystania z zasobów serwisu SprawdzGeny.pl, obowiązujący każdego użytkownika.

3. Polityka prywatności - zbiór zasad bezpieczeństwa, ochrony danych osobowych informujący użytkowników o tym, jakie dane są o nich zbierane i jak będą wykorzystywane. Zawiera także informacje dot. plików cookies.

4. Użytkowniki - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

5. Partner - podmioty prawne świadczące usługi medyczne prezentowane przez Serwis.

6. Serwis – portal internetowy dostępny pod adresem www.sprawdzgeny.pl.

7. Profil Laboratorium - zbiór informacji i opinii na temat poradni lub laboratorium genetycznego.

8. Katalog laboratoriów i poradni – baza laboratoriów i poradni genetycznych zlokalizowanych na terenie Polski - przygotowanych na podstawie informacji pochodzących ze strony internetowej laboratorium/poradni lub informacji uzyskanych telefonicznie bądź mailowo - dodanych i opublikowanych na stronie SprawdzGeny.pl przez Usługodawcę.

9. Usługa Medyczna - dowolna usługa zdrowotna realizowana w obszarze medycyny przez podmiot leczniczy w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 nr 112 poz. 654).

10. Poradnik – zbiór artykułów opisujący geny, zaburzenia, choroby, badania i zabiegi medyczne, które użytkownik może znaleźć za pomocą wyszukiwarki dostępnej na stronach serwisu.

11. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polega na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie Usługobiorcy – (użytkownika), bez jednoczesnej obecności stron.

12. Administrator Danych - organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba decydująca samodzielnie o celach i środkach przetwarzania danych osobowych

13. Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.

14.Informacja handlowa - każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach nie służącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

§3. Rodzaje i zakres Usług

1. Usługodawca świadczy następujące Usługi:
a. udostępnia użytkownikowi usługę polegającą na nieodpłatnym korzystaniu z inteligentnej wyszukiwarki usług z zakresu medycyny poprzez dostęp do Profilu Laboratorium. Odwiedzający platformę użytkownicy w prosty i intuicyjny sposób, na podstawie wpisanych parametrów - w zamieszczonej na stronie wyszukiwarce (nazwa zabiegu, laboratorium, gen) - mogą znaleźć laboratorium lub poradnię. Dzięki informacjom udostępnionym w Profilu Laboratorium, użytkownik w szybki sposób może zapoznać się z prezentowaną ofertą laboratorium lub poradni, sprawdzić lokalizację, godziny pracy lub dane kontaktowe umożliwiające uzyskanie dodatkowych informacji,
b. umożliwia użytkownikom publikowanie informacji i opinii o zabiegach lub prezentowanych w serwisie gabinetach i klinikach,
c. umożliwia Partnerom podawanie, sprawdzanie i korygowanie informacji o sobie.

2. Dostęp do większości usług Serwisu jest bezpłatny.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach Serwisu i jednocześnie zobowiązuje się poinformować o zmianach odpowiednio wcześniej.

§4. Warunki korzystania

1. Przeglądanie treści Serwisu nie wymaga rejestracji ani posiadania aktywnego konta użytkownika.

2. Informacje cenowe dotyczące prezentowanych w Serwisie usług nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, mają charakter wyłącznie orientacyjny. Szczegółowe warunki skorzystania z danej usługi mogą nastąpić tylko i wyłącznie na podstawie bezpośredniego kontaktu Użytkownika z Partnerem.

3. Użytkownik ma prawo umieszczenia na stronie Serwisu opinii i komentarzy na temat zabiegów lub usług świadczonych przez Partnerów.

4. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet. Serwis obsługują następujące przeglądarki internetowe: Internet Explorer powyżej wersji 8, Mozilla Firefox powyżej wersji 21, Google Chrome powyżej wersji 25, jak również przeglądarki dostępne na urządzeniach mobilnych.

5. Usługodawca nie jest stroną umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za to, czy użytkownik przejdzie z wynikiem pozytywnym badania kontrolne i zostanie zakwalifikowany do danej procedury medycznej.

7. Usługodawca nie odpowiada za jakość, zakres oraz ewentualne szkody powstałe w wyniku czynności powziętych przez Partnera podczas realizacji umowy zawartej między Użytkownikiem a Partnerem.

§5. Prawa i obowiązki Usługodawcy

1. Usługodawca zobowiązuje się do starannego świadczenia Usług.

2. Usługodawca nie odpowiada za zakłócenia w realizacji Usługi spowodowane:
a. nieprawidłowym funkcjonowaniem przeglądarki internetowej użytkownika,
b. nieprawidłowym funkcjonowaniem łącza internetowego użytkownika,
c. szkodliwym działaniem osób trzecich,
d. spowodowane przyczynami niezależnymi od Usługodawcy.

3. Usługodawca nie odpowiada za korespondencję i komunikaty przesyłane poprzez funkcjonalności Serwisu.

4. Usługodawca ma prawo dokonywać uaktualnień Serwisu oraz zasobów technologicznych służących do realizacji Usługi i na czas trwania prac aktualizacyjnych blokować dostęp do Usługi.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania treści lub informacji: zawierających sformułowania wulgarne i obraźliwe, łamiących prawo lub zachęcających do łamania prawa, naruszających zasady współżycia społecznego, zawierające adresy mailowe, numery telefonów, adresy korespondencyjne wprowadzone w miejscach niewskazanych dla tych danych, reklamujących serwisy konkurencyjne wobec właściciela Serwisu.

§6. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem Danych osobowych jest NDI Group Natalia Kostusiak z siedzibą w Komornikach, 62-052, ul. Stawna 29F, NIP: 9720982409.

2. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679. W szczególności dane będą przetwarzane w celach marketingowych, w celu realizacji Usługi, w celu rozpatrywania składanych przez użytkowników reklamacji, w celu archiwizacji.

3. Dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane Partnerom oraz uprawnionym organom, ale w tym wypadku wyłącznie na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Dane osobowe użytkowników nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego.

4. Podanie przez użytkowników danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie usług drogą elektroniczną.

5. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich modyfikacji, poprawiania i usunięcia danych. W tym celu prosimy o przesłanie informacji na adres Administratora Danych z dopiskiem „Dane Osobowe” lub o kontakt z Obsługą Serwisu

6. Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Użytkownika.

7. Proces bezpieczeństwa informacji został zbudowany w oparciu o najlepsze praktyki i wymagania min. normy ISO 27001: 2013 oraz uzupełniony o wymagania prawa polskiego regulującego proces przetwarzania i ochrony danych osobowych w tym danych wrażliwych jakimi są informacje o stanie zdrowia.

8. Usługodawca podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie. Serwis używa szyfrowanej transmisji danych (SSL), co zapewnia chronienie danych identyfikujących użytkownika.

9. Usługodawca oświadcza, że spełnia wymagania zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679. Więcej informacji znajdą Państwo w naszej Polityce Prywatności.

§7. Własność intelektualna

1. Wyłączne prawa autorskie i własnościowe do Usługi należą do Usługodawcy i są zabezpieczone przepisami właściwego prawa autorskiego oraz traktatami międzynarodowymi.

2. Poprzez korzystanie z Usługi, użytkownik korzystający z Serwisu nie nabywa autorskich praw majątkowych do Usługi i nie uzyskuje w tym zakresie żadnej licencji.

3. Usługodawca ma prawo do opublikowania nazwy firmy i adresu strony internetowej Partnera na swojej liście referencyjnej.

§8. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

1. Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji pisemnie, telefonicznie, elektronicznie (e-mail) lub osobiście (ustnie lub pisemnie) w siedzibie Usługodawcy: NDI Group Natalia Kostusiak, ul. Stawna 29F, 62-052 Komorniki, adres e-mail: wspolpraca@sprawdzgeny.pl.

2. Reklamacja użytkownika powinna zawierać co najmniej: dane pozwalające na identyfikację użytkownika, adres e-mail użytkownika, inne dane pozwalające na identyfikację Usługi bądź inne dane określające działanie stanowiące przedmiot reklamacji oraz okoliczności uzasadniające reklamację.

3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

4. Reklamacja użytkownika powinna zostać rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Usługodawcę prawidłowo złożonej reklamacji. Usługodawca jest zobowiązany do powiadomienia użytkownika o wyniku rozpatrzenia reklamacji w sposób pisemny lub za pośrednictwem adresu e-mail.

§9. Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca poinformuje o tym Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu na stronie internetowej www.sprawdzgeny.pl. Zmiana niniejszego Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od momentu udostępnienia w ramach Serwisu i nie stanowi podstawy do wypowiedzenia umowy przez Partnera.

2. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).

3. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu, jednakże nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nienależyte działanie Serwisu i nie udziela jakiejkolwiek gwarancji w tym zakresie (w szczególności Usługodawca nie gwarantuje osiągnięcia określonego celu lub realizacji celów biznesowych), w przypadku gdy nie można mu przypisać winy umyślnej. Żaden system nie może zapewnić absolutnego bezpieczeństwa w każdych warunkach. Usługa może nie być dostępna we wszystkich krajach.

4. Prawem właściwym dla realizacji Usługi i funkcjonowania Serwisu jest prawo polskie.

5. W razie wyniknięcia sporów wynikających z Regulaminu bądź sporów wynikających z działalności Serwisu, rozstrzygane one będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Poznaniu. Niniejsze postanowienie znajduje zastosowanie jedynie w przypadku użytkowników nie będących konsumentami.

6. Niniejszy Regulamin uchyla dotychczasowy regulamin i wchodzi w życie z dniem opublikowania w Serwisie.